வரலாற்று சாதனை படைத்தது இஸ்ரோ!

Report

ரீசாட்-2பிஆர்1 செயற்கைகோள் பி.எஸ்.எல்.வி வியின் 50 வது திட்டம் ஆகும். இதுவரையில் 49 முறை செயற்கோள்களை சுமந்து சென்றிருக்கும் பி.எஸ்.எல்.வி அதில் 46 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ 'ரீசாட்-2பிஆர்1' என்னும் செயற்கைக்கோளை தயாரித்து இருக்கிறது. பூமியை கண்காணிப்பதற்காக தயாரிக்கப்பட்டு இருக்கும் இந்த செயற்கோள், பி.எஸ்.எல்.வி சி-48 ரக ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது.

ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து செயற்கை கோல்களுடன் விண்ணில் சேரி பாய்ந்து சென்றது. ரீசாட்-2பிஆர்1' செயற்கைகோள் பி.எஸ்.எல்.வி வியின் 50 வது திட்டம் ஆகும்.

இதுவரையில், 49 முறை செயற்கோள்களை சுமந்து சென்றிருக்கும் பி.எஸ்.எல்.வி அதில் 46 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து விண்ணில் ஏவப்படும் 75 ராக்கெட் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

742 total views